Betingelser

Med mindre andet er aftalt eller fremgår nedenfor, gælder de almindelige fællesnordiske salgs- og leveringsbetingelser som anført i NL01

1. Gyldighed og anvendelse
Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra DKC A/S, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Pris
Alle priser angives i danske kroner (DKK) ekskl. moms og evt. skatter og afgifter, hvis ikke andet er anført. Hvis salg er aftalt i udenlandsk valuta, forbeholder DKC A/S sig ret til prisændringer som følge af ændringer i valutakurser.

Mindste ordreværdi for ordrer via DKC A/S e-handel er DKK 50,-

3. Betaling
Betaling skal ske jævnfør den på fakturaen angivne betalingsbetingelse. Efter forfaldsdato beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned samt renters rente. Dertil kommer et rykkergebyr på DKK 100,00.
Køber er ikke berettiget til at modregne i købesum med mindre modkravet er skriftligt anerkendt af DKC A/S. Hvis købers betalingsevne efter DKC A/S’s opfattelse forringes væsentligt, er DKC A/S berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse for købesummen.

4. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger.

5. Levering
Levering sker ab fabrik sælgers adresse for købers regning og risiko, med mindre andet er skriftligt aftalt.
Emballage som paller og pallerammer debiteres den enkelte forsendelse. DKC A/S tager ikke paller og pallerammer retur.
Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Standard lagervarer sendes normalt samme dag eller dagen efter.

6. Annullering
Ordren, der helt eller delvis er tilvirket efter købers anvisning, kan ikke annulleres.

7. Mangler
Ved mangler skal køber senest 8 dage efter modtagelse skriftligt reklamere over for DKC A/S. Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det solgte, hvis ikke reklamation har fundet sted inden for 12 måneder efter ibrugtagning, maksimalt 18 måneder efter levering. DKC A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af manglen.

8. Produktansvar
DKC A/S er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte. DKC A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekter ved det solgte.
Et erstatningskrav eller krav om forholdsmæssig afslag over for DKC A/S kan ikke overstige det fakturerede beløb for den solgte genstand.

9. Returnering
Varer solgt af DKC A/S tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter tildeling af returordrenummer. Imødekommes dette ikke, returneres varen til kunden for dennes regning. Returvarer må ikke være beskadiget eller have været anvendt, og emballagen skal være intakt. Kun varer, som ikke er kundetilpasset, tages retur. For alle returvarer beregnes et gebyr på min. 15% af faktureret pris eller minimum DKK 100 pr. returneret varelinje. Dele, som ikke kan genanvendes, fratrækkes kreditnotaen.
Kreditnota med en værdi på under DKK 300,00 vil ikke blive udstedt. Skaffevarer og udgående varer tages ikke retur.

10. Dokumenter
Alle oplysninger og data i DKC A/S’s generelle salgsmateriale enten på skrift eller elektronisk på www.dkc-as.dk, herunder tegninger, produktbeskrivelser og –mål, kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, der i skriftlig aftale udtrykkeligt henvises til disse. Der tages forbehold for fejl i data fra leverandører og DKC A/S egen dokumentation.

11. Force majeure
DKC A/S hæfter ikke for forsinkelser eller manglende opfyldelse af indgåede aftaler som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, brand, hærværk, naturkatastrofe, generel vareknaphed eller andet, som DKC A/S ikke har kunnet undgå og hvis følger DKC A/S ikke har kunnet afværge. Begge partner kan skriftligt ophæve en aftale, når opfyldelse har været umulig i mere end 2. måneder pga. force majeure.

12. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem partnerne afgøres efter dansk ret.

INA FAG logo
Koyo logo
ntn-snr logo
Rexnord logo